Năm 2018, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán

Ngày 4/12/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước đã ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

kiểm toán
KTNN sẽ thực hiện kiểm toán hàng loạt các dự án Đầu tư XDCB trong năm 2018
Theo đó, năm 2018, KTNN sẽ bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên nhà nước.

Tập trung kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế; Các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Trong Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN sẽ đẩy nhanh việc triển khai các cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, kịp thời cung cấp thông tin cho Hội đồng nhân dân địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 theo quy định.
Ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện kiểm toán chuyên đề liên quan đến công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế, KTNN sẽ đưa nội dung kiểm toán công tác quản lý thuế, kê khai, nộp thuế, chống khai man, trốn thuế thành nội dung kiểm toán trọng yếu trong các cuộc kiểm toán liên quan đến thu ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018.
Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục tập trung kiểm toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án, công trình lớn được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm.
KTNN tập trung kiểm toán việc quản lý, điều hành NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan. Kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào 03 trọng tâm:
Kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công. Trong đó, Kế hoạch kiểm toán ưu tiên lựa chọn kiểm toán:
Các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

Kiểm toán hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Kiểm toán việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
Kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.
Kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, khu vực công theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của Quốc hội.

Kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn: Dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1; Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2.
Kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế, nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế.
Để từng bước phát triển loại hình kiểm toán hoạt động theo Chiến lược phát triển KTNN đến 2020, KTNN tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động.
kiểm toán

Thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán trong năm 2018

Năm 2018, KTNN sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán, ngoài 65 cuộc kiểm toán ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương năm 2017, KTNN sẽ thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề lớn về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Tổng cục Thuế và Cục thuế 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, KTNN sẽ triển khai: 09 cuộc kiểm toán hoạt động; 23 cuộc kiểm toán chuyên đề; 50 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; 33 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 tại các Tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng; 14 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực quốc phòng; 08 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán năm 2018, KTNN sẽ xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ và hiệu quả, trong đó tập trung vào một số giải pháp chính:
Bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ngành một cách khoa học, hiệu quả.
Chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Tập trung kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng kiểm toán tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí.
Phát động phong trào thi đua tôn vinh danh hiệu Cuộc kiểm toán chất lượng Vàng trong toàn Ngành. Biểu dương kịp thời các Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để các đơn vị nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy năng lực, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tập trung giám sát, kiểm soát, thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán của KTNN.
kiểm toán

Giảm chồng chéo giữa hoạt động thanh tra, kiểm toán

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong quá trình xây dựng Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra năm 2018, trước khi ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN đã chủ động phối hợp, rà soát với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải về các kế hoạch thanh tra và đã điều chỉnh giảm 07 cuộc kiểm toán do trùng với các kế hoạch thanh tra đã ban hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm toán năm 2018, KTNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc sử dụng các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc KTNN sớm ban hành danh mục đơn vị, đầu mối kiểm toán chi tiết và phối hợp với Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các Thanh tra chuyên ngành căn cứ Kế hoạch kiểm toán 2018 của KTNN và Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ để xây dựng kế hoạch thanh tra của mình, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm toán với các hoạt động thanh tra của Thanh tra chuyên ngành./.
Đơn vị cung cấp và lập phần mềm Kiểm toán tại Bình Dương ứng dụng CNTT
 
 
ĐỌC TIẾP  Thực hiện việc kiểm toán trọn gói cho công ty TigerWood

Leave a Reply