Những rủi ro trong kiểm toán chi ngân sách địa phương

kiểm toán bình dương

Theo thông tin Kiểm toán Bình Dương cập nhật được vừa qua Kiểm toán Nhà nước vừa mới ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN lưu ý khi xác định một số rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán chi ngân sách địa phương, Kiểm toán Bình Dương xin lưu ý những nội dung cụ thể như …